ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

คู่มือวิชากฎหมายปกครอง เพื่อสอบเลือกระดับเป็นพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญถึงผู้เชี่ยวชาญ รหัสสินค้า LIB0680

คู่มือวิชากฎหมายปกครอง เพื่อสอบเลือกระดับเป็นพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญถึงผู้เชี่ยวชาญ
200 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ราคา: 200 บาท
รายละเอียด
สารบัญ
 
 
บทที่  1  อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง
       1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองฝ่ายเดียว 
       2. คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
       3. คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหรือความรับผิดอย่างอื่น
       4. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
       5. คดีพิพาททางปกครองอื่นๆ
 

บทที่  2  “หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542

      1. หน่วยงานทางปกครอง
           1.1 กรณีศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง 
             1.1.1 ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม  
             1.1.2 ราชการส่วนท้องถิ่น
             1.1.3 รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
             1.1.4 หน่วยงานอื่นของรัฐ 
             1.1.5 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง
           1.2  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง
      2.  เจ้าหน้าที่รัฐ 
           2.1 กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
              2.1.1 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง  
             2.1.2 คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใดๆ ที่มี ผลกระทบต่อบุคคล
           2.2  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 
 
บทที่  3  อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

            1. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
               1.1 การใช้อำนาจในการออกกฎ
                  1.1.1 กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทาง   ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”
                      1.1.2 กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะของการออก “กฎ” 
                  1.2 การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง
                     1.2.1 คำสั่งทางปกครอง
                     1.2.2 คำสั่งทางปกครองทั่วไป
                      1.2.3  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่งที่พิพาทเป็นคดพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด 
                     1.2.4 กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”
                 1.3  การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด
                 1.4  การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
                    1.4.1 กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
                    1.4.2 กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลย  ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
             1.5  การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่
                1.5.1  การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย    
                1.5.2  การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ 
                1.5.3  การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง   
     1.5.4  การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล้าช้าเกินสมควร
                1.5.5  กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง
(3)  โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด
             1.6 สัญญาทางปกครอง
                1.6.1 กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง 
                1.6.2 กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ใน
                        อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  
                1.6.3 กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง 
             1.7 การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดของรัฐ 
             1.8  การกระทำในกรณีอื่นๆ
  1.8.1  กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                        ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำ
                        อย่างหนึ่งอย่างใด
               1.8.2  กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง
            2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
                ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
              2.1 การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการ
                   กระทำทางปกครองแต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณา
                   พิพากษาของศาลปกครอง
                   2.1.1 การดำเนินเกี่ยวกับวินัยทหาร
                   2.1.2 การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการ
                          ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
              2.2 การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                    ที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
                   2.2.1 การกระทำทางรัฐบาล
                   2.2.2 กระบวนการทางนิติบัญญัติ   
                   2.2.3 การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา
                   2.2.4 การดำเนินคดีกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์
                   2.2.5 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
                   2.2.6 กระบวนการยุติธรรมทางเพ่ง  
                   2.2.7 การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป
                   2.2.8 การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
                   2.2.9 การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2551
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS